Kontakt

Regulamin promocji – Darmowa dostawa na terenie Wrocławia

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem promocji w formie rabatu o nazwie „Darmowa dostawa na terenie Wrocławia”, zwanej dalej „Promocją”, jest HW Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Jerzego 1a we Wrocławiu, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Czas trwania Promocji obejmuje okres do odwołania promocji.
  3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Warunki i zasady udziału w promocji

  1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu w salonie sprzedaży HomeWare ma możliwość skorzystania z darmowej dostawy na terenie Wrocławia.
  2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania darmowej dostawy przy zakupach powyżej 1999zł.
  3. Promocja dotyczy jedynie transportu, wniesienie odbywa się za dodatkową opłatą.
  4. Miejsce darmowej dostawy ogranicza się do terenu Wrocławia.

 

Postanowienia końcowe

  1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
  2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.
Aktualizuję...
Twój koszyk jest pusty.